WEET WAT U BEWEEGT

Wij kunnen u weer zorgeloos laten bewegen

Onze plichten

Fysiotherapie Wateringse Veld is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor therapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Wateringse Veld hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Welke persoonsgegevens worden vastgelegd en met welk doel?

Als u cliënt wordt bij Fysiotherapie Wateringse Veld nemen wij uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en legt uw fysiotherapeut digitaal een elektronische patiënten dossier (EPD) over u aan. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in dit EPD opgeslagen. Dit is een wettelijke plicht. Uw EPD bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Alleen uw behandeld therapeut(en) en de medewerkers van Fysiotherapie Wateringse Veld die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd (20 jaar) dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen?

Bij het aanmeldproces verkrijgen wij van u uw geboortedatum en geboortenaam via u / uw huisarts of specialist. Ons computersysteem voldoet aan strenge beveiligingseisen waardoor we via een beveiligde koppeling uw overige gegevens kunnen opvragen, zoals NAW en BSN gegevens. Daarna kunnen we een controle doen op uw verzekeringsgegevens.

Het electrisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoek om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de backoffice. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik worden gesignaleerd.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt en met welk doel?

enKFysiotherapie Wateringse Veld verstrekt alleen informatie over u aan uzelf. Ook na overlijden kunnen wij de gegevens niet openbaar maken. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld naasten familieleden of uw huisarts. Wij leggen alle verleende toestemmingen vast in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Na uw toestemming mogen wij uw medische gegevens via een speciaal beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem versturen. Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde login kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd.

De informatie kan anoniem verstuurd worden of met uw naam en toenaam. Betrokkenen waar u persoon gegevens wel naar worden verstuurd is als wij declareren bij uw zorgverzekeraar, als wij een eindverslag naar uw huisarts willen versturen of als we u willen uitnodigen om deel te nemen aan een patiënttevredenheid onderzoek (Qualiview) .

Geanonimiseerde kunnen wij uw gegevens gebruiken of versturen met de volgende partijen:

LDK en Chronisch Zorgnet

Wij nemen deel aan de Landelijke Database Keurmerk (LDK) en het Chronisch Zorgnet. De gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die verzameld worden zijn: geboortejaar, geslacht, behandelgegevens (de klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). Om te bepalen wat de effectiviteit van de behandelingen is, worden bovenge¬noemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepalen wij in onze praktijk welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die wij aan u leveren.

Audits

De auditoren, die controleren of wij nog aan de benodigde HKZ en Keurmerk Praktijkregister kwaliteiten voldoen hebben eens per jaar inzage nodig in een aantal dossiers. Dit gebeurt anoniem; uw naam en contactinformatie zijn hierbij niet zichtbaar. Ook heeft de auditor een beroepsgeheim; hij mag geen gegevens naar buiten brengen.

Uitwisseling van gegevens kan alleen plaatsvinden als u hier eenmalig toestemming voor verleent. De receptioniste / fysiotherapeut vraagt u deze toestemming bij aanmelding.

Op welke wijze worden gegevens beveiligd?
  • Meer informatie over dit onderwerp volgt binnenkort.

Contact en locatie

Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG Den Haag

Els Borst-Eilersplein 75
2545 AA Den Haag

Noordweg 26
2291 EE Wateringen

t. 070 309 98 60
e. info@fcwv.nl

 

Hoofdsponsor van:

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 21:00 uur
Dinsdag: 08:00 - 21:00 uur
Woensdag: 07:15 - 21:00 uur
Donderdag: 07:15 - 21:00 uur
Vrijdag: 07:15 - 18:00 uur
Zaterdag: 08.00 - 13.30 uur
Zondag: gesloten

Online afspraak maken

Wacht niet tot de pijn te erg wordt, neem contact met ons op.

Keurmerk Fysiotherapie
Keurmerk Fysiotherapie